REGULAMIN CEFALY.PL

ROZDZIAŁ I DEFINICJE

1. Sprzedający – ABC FARMA - Adam Górka, ul. Hierowskiego 46, 40-750 Katowice, NIP 634-176-63-15, Nr konta bankowego 11 1050 1214 1000 0092 4998 7034. Dane kontaktowe: adres e-mail kontakt@cefaly.pl, tel. 660 431 194
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu CEFALY.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego CEFALY.PL określający zasady działania sklepu internetowego CEFLAY prowadzonego pod nazwą cefaly.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu CEFALY przez Sprzedającego.
5. Sklep CEFALY - serwis internetowy dostępny pod adresem www.cefaly.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu u Sprzedającego produktów CEFALY.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Produkt – produkt medyczny CEFALY zaprojektowany do leczenia bólów głowy i stresu
 

ROZDZIAŁ II SKŁADNIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Sklep CEFALY prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet produktu medycznego CEFALY zaprojektowanego do leczenia bólów głowy i stresu.
2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:
komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu
dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i wtyczką Macromedia Flash 9.0.246.0 lub wyższa wraz z możliwością zapisu plików cookies
monitor (ekran) o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
aktywny adres e-mail.
3. Treści zawarte w Serwisie internetowym Sklepu CEFALY nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu CEFALY oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przez Klienta będącego konsumentem przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Po skutecznym złożeniu zamówienia przez Klienta cena nie ulegnie zmianie.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu CEFALY powiększona o koszty przesyłki na adres podany przez Klienta.
 
§ 2 Składanie zamówień
 
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu CEFALY www.sklep.cefaly.pl. Wypełnienie oraz prawidłowe wysłanie formularza zamówienia przez Klienta Sprzedającemu rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty.
2. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na produkty Sprzedającego jest poprzedzone złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich, oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Sprzedający informuje Klienta o wysokości kosztów przesyłki, które podawane będą na formularzu zamówienia po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy zamówionego produktu.
4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających Sprzedającemu zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z przyczyn, o których mowa w ust. 4 powyżej, konieczne jest ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych.
6. Podane przez Klienta przy składaniu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w celu realizacji zawartej umowy.
7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta Sprzedający przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, sposób i termin spełnienia świadczenia, ceny oraz informacje o kontakcie ze Sprzedającym, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta i Konsumenta, jak również inne informacje, do przekazania których Sprzedający jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy nastąpi najpóźniej w chwili dostarczenia produktu w postaci potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy, lub poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.
8. Zamówienia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą realizowane.
 
§ 3 Formy płatności
 
1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
płatność za pobraniem;
płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego).
 

ROZDZIAŁ III DOSTAWA PRODUKTÓW CEFALY

 
1. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16, w soboty, niedziele oraz święta będą przekazywane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
2. Przesyłka z towarem jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez Sprzedającego na podany przez Kupującego w zamówieniu adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty przesyłki ponosi Klient i są one doliczane do ceny za zamówiony towar. Informacja o kosztach przesyłki podawana jest w formularzu zamówienia, a Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
3. Przewidywany termin dostarczenia zamówionego produktu za pośrednictwem Kuriera wynosi około 2-3 dni roboczych.
4. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizo. Jeżeli Klient poda numer telefonu oraz wyrazi zgodę na jego przekazanie Kurierowi, Kurier może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT).
6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania przez Sprzedającego.
7. W momencie odebrania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
1) sprawdzić ogólny stan przesyłki, to jest czy jest ona w opakowaniu Sprzedającego - kartonik zabezpieczony taśmą pakową oraz czy opakowanie nie jest naruszone,
2) jeżeli przesyłka jest nienaruszona i w opakowaniu Sprzedającego otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie zaistnienia takiej konieczności wskazane jest spisanie protokołu / notatki wskazującej na uszkodzenia przesyłki, w obecności Kuriera lub innej osoby doręczającej przesyłkę i niezwłoczne skontaktowanie się ze Sprzedającym.
8. Klient w przypadku stwierdzenia, że: 
1) przesyłka jest opakowana inaczej niż w sposób wskazany w ust. 6 pkt 1) lub 
2) opakowanie jest naruszone lub 
3) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub 
4) produkt jest uszkodzony
powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.
9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania produktu Klientowi.
10. W przypadku gdy Klient niebędący konsumentem bez uzasadnionej przyczyny odmówi odbioru towaru, nie zgłosi się po jego odbiór w terminie 2 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku odbioru osobistego, lub wstrzyma odbiór towaru o 10 dni, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez złożenie Klientowi oświadczenia na piśmie. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Sprzedającego do żądania naprawienia poniesionej szkody.
11. Wraz z produktem Klient otrzyma materiały informacyjne o produkcie, w tym instrukcję obsługi produktu w języku polskim.
 

ROZDZIAŁ IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ WARUNKI SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ

 
1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Klienta przy wykorzystaniu formularza dołączonego do niniejszego Regulaminu. Wykorzystanie formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta.
2. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Klientowi produktu. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie przez Klienta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przez jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i może zostać przesłane przez Klienta na piśmie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w rozdziale I pkt.1 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kontakt@cefaly.pl jako załącznik do wiadomości e-mail w formacie PDF. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Klienta, oraz w miarę możliwości powinno zostać wysłane z poczty elektronicznej e-mail wskazanej przez Klienta przy składaniu zamówienia. Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi na piśmie lub poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.

4. W razie odstąpienia od umowy w powyższy sposób umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi. Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni, o dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie przez Klienta produktu przed jego upływem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności dokonanych przez Klienta do momentu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W miarę możliwości produkt powinien być odesłany w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jeżeli odesłanie towaru w powyższy sposób nie jest możliwe, powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości o towaru powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie jego zakupu u Sprzedawcy (w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT, lub inne dowody zakupu produktu od Sprzedającego).
6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszty opakowania oraz zwrotnego przesłania ponosi Klient i nie są one zwracane przez Sprzedającego, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
7. Uiszczone przez Klienta płatności, w tym cena zakupu produktu oraz koszty jego dostarczenia Klientowi zostaną zwrócone Klientowi w taki sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty. Sprzedający może wyrazić zgodę na inną, wskazaną przez Klienta formę zwrotu. W przypadku gdy wskazana przez Klienta forma zwrotu wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, Sprzedający może uzależnić dokonanie zwrotu od ich uiszczenia przez Klienta. Klient może wyrazić zgodę na zaproponowaną przez Sprzedającego inną formę zwrotu, która nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
9. Niezależnie od uprawnień przysługujących Klientowi, o których mowa powyżej w pkt. 1-8, Klient jest uprawniony do skorzystania z możliwości zakupu produktu na próbę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na próbę dostępnego w Sklepie CEFALY.
10. Przy sprzedaży na próbę Klient ma prawo do zbadania produktu przez 2 miesięczny okres próbny licząc od dnia dostarczenia Klientowi produktu.
11. W przypadku umów sprzedaży na próbę zawartych z Konsumentem przed dniem 25 grudnia 2014 roku Sprzedający dokona potwierdzenia na piśmie wszystkich istotnych postanowień umowy.
12. Klient ma prawo do zachowania produktu, co jest równoznaczne ze ziszczeniem się warunku zawieszającego zawarcia umowy sprzedaży, lub złożenia Sprzedającemu oświadczenia o rezygnacji z umowy oraz do zwrotu produktu. Oświadczenie o rezygnacji z zakupu produktu powinno zostać złożone Sprzedającemu przed upływem 2 miesięcznego okresu próbnego. Do zachowania terminu wystraczające jest przesłanie Sprzedającemu oświadczenia o rezygnacji przed jego upływem.
13. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy po okresie próbnym Klient jest zobowiązany do dokonania zwrotu produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji z zakupu. Sprzedający dokona zwrotu kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem zapłaty ceny, pomniejszonej o koszty używania produktu w okresie próby w wysokości 199 złotych brutto. W związku z trwającą akcją promocyjną od dnia 14.11.2016 do dnia 31.12.2016, w przypadku zakupu produktu na próbę, w okresie od dnia 14.11.2016 do dnia 31.12.2016. i rezygnacji z jego zakupu zgodnie z treścią regulaminu, sprzedający zwraca pełną kwotę uiszczoną przez klienta.
14. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego zwrotu produktu sprzedanego na próbę jest zwrócenie przez Klienta nieuszkodzonego produktu, w stanie niepogorszonym ponad wynikający ze zwykłego użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Do sprzedaży na próbę stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 3-8 powyżej.

ROZDZIAŁ V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Składając zamówienie w Sklepie CEFALY Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego rejestracji oraz złożenia zamówienia, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności prawo do dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych, jak również inne uprawnienia, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Sprzedający udziela Klientowi 2 letniej gwarancji jakości licząc od daty doręczenia produktu Klientowi.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wyłącznie produkty zakupione od Sprzedającego.
3. Gwarancja obejmuje fizyczne wady wykonawcze oraz materiałowe produktu.
4. W ramach gwarancji jakości nie jest możliwe uwzględnienie reklamacji Klienta obejmującej wady :
spowodowane przez wstrząsy, upuszczenia i uderzenia mogące prowadzić do uszkodzenia produktu
urządzeń, których etui jest pęknięte, połamane, odkształcone lub nosi ślady uderzeń
urządzeń, których styki zostały wygięte, złamane lub odkształcone na skutek niewłaściwego używania.
5. Gwarancja nie dotyczy akcesoriów do produktów, takich jak baterie, chusteczki, elektrody.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wady, o której mowa powyżej Klient powinien dokonać zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedającemu. Zgłoszenie może być dokonane na piśmie na adres siedziby Sprzedającego, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@cefaly.pl oraz dostarczyć na koszt Sprzedającego produkt do jego siedziby. Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej przez Klienta wady, w miarę potrzeby także stosowną dokumentację fotograficzną. Do zgłoszenia należy załączyć dowód zakupu produktu u Sprzedającego, w szczególności fakturę VAT, paragon lub inny dowód stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedającego.
7. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Sprzedający poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.
8. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania wraz z produktem.
9. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy lub wymiany w zależności od rodzaju stwierdzonej przez Sprzedającego wady.
10. O naprawie lub wymianie produktu decyduje Sprzedający. Naprawa lub wymiana produktu nastąpi w terminie 30 dni od daty poinformowania Klienta o uznaniu reklamacji.
11. W przypadku wymiany produktu lub istotnej naprawy polegającej na wymianie panelu głównego, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad produktu lub zwrócenia Klientowi produktu naprawionego.
12. Skorzystanie z gwarancji nie ogranicza i nie wyłącza i nie zawiesza skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
13. W okresie do dnia 25 grudnia 2014 roku Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002. nr. 141 poz. 1176 z późn. zm.). Udzielona przez Sprzedającego gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym konsumentem zostanie poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, niebędącym konsumentem zostanie poddane Sądowi właściwemu według siedziby Sprzedającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Zmiana Regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie Sklepu CEFALY www.sklep.cefaly.pl  wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu oraz przesłania informacji o zmianie regulaminu Klientom. Zamówienia na produkty złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży produktów ze Sklepu CEFALY ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest jego akceptacja jak przy pierwszej rejestracji.
5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat - ABC FARMA - Adam Górka, ul. Hierowskiego 46, 40-750 Katowice, email: kontakt@cefaly.pl, tel 660 431 194

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: produktów medycznych CEFALY
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.